Vilkår for bruk

Sist oppdatert: august 2023


Dette nettstedet (heretter Integrera). Dette gjøres tilgjengelig for deg i den hensikt å informere.

Generelt

 • Disse generelle vilkårene gjelder for alt salg av Integrera tjenester, inkludert men ikke begrenset til utvikling og implementering av IT-løsninger, IT-tjenester i forbindelse med service og support, vedlikehold av programvare og IT-løsninger, konsulenttjenester og lisensiering av programvare, med mindre de er uttrykkelig fraviket eller endret skriftlig, og det kan fastslås med sikkerhet at det var ment å avvike fra disse vilkårene.
 • Disse forholdene skiller mellom standard integrasjoner, som er integrasjoner som leveres ut av esken fra Integreras integrasjonsbibliotek, og tilpassede integrasjoner som utvikles etter kundens behov.

Ansvar

 • Integrera har ikke kontroll over eller ansvar for innholdet som publiseres på av annonsører eller andre tredjeparter på Integrera nettsider og via linker, og har ikke noe ansvar for slikt innhold.
 • I den utstrekning det tillates av norsk lov, er Integrera, dets representanter og ansatte ikke ansvarlig for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, som skulle oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenesten.
 • Integrera er ikke forpliktet til å involvere seg i eventuelle konflikter mellom to eller flere brukere av tjenesten, eller mellom brukere av Tjenesten og en hvilken som helst tredjepart.
 • Du skal holde Integrera skadesløs fra et hvert krav og alle tvister mot oss fra tredjeparter som følge av din bruk av Tjenesten.
 • Skriftlig aksept av tilbudet er bindende og anses som start på kundeforholdet.

  Immaterielle rettigheter

  • Integrera har fulle rettigheter til integrasjoner, varemerker, logoer, handelsnavn, domener, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til Integrera og Tjenesten. Integrera immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten skriftlig godkjenning fra Integrera.

  Krav til bruk

  • Du skal bruke Tjenesten i samsvar med de til enhver tid gjeldende brukervilkårene og gjeldende lov, forskrift og praksis.
  • Du skal ikke bruke Tjenesten på en måte som er straffbar, lovstridig, sjikanerende, falsk, skadelig eller diskriminerende eller som krenker andres rettigheter. Du skal ikke bruke Tjenesten slik at det skader, forstyrrer eller ødelegger Tjenestens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer.

  Bestilling og leveranse

  • For nøkkelferdige integrasjoner er leveringstiden 3 - 5 virkedager under normale omstendigheter, med mindre assistanse er nødvendig for oppsett.
  • For tilpassede integrasjoner mottar kunden en estimert leveringsdato. Leveringstiden kan bli lengre i sommerperioden og i slutten av desember, samt ved forsinkelser forårsaket av tredejepartsystemer det integreres mot. Integrera bestreber seg på å alltid informere kunden om forsinket levering og årsaken til dette. Som kunde kan du alltid kontakte vår support på support@integrera.no og få informasjon om status for leveringen din.

  Suspensjon, utestenging og sletting

  • Integrera kan midlertidig eller permanent stenge tilgang til Tjenesten. Midlertidig stenging kan eksempelvis skje ved teknisk oppgradering.
  • Permanent stenging kan eksepelvis skje ved mislighold av betaling for Tjenesten.
  • Ved mistanke om brudd på disse vilkårene kan Integrera midlertidig nekte deg å bruke Tjenesten. Dersom det viser seg at du har brutt disse vilkårene, kan Integrera beslutte å utestenge deg fra Tjenesten permanent.

  Behandling av personopplysninger

  • Integrera vil behandle personopplysninger om deg i den grad det er nødvendig for å tilby Tjenesten og dens innhold. Behandlingen av personopplysninger er nærmere beskrevet i Integreras personvernerklæring.
  • Du har selv ansvar for å sørge for at personopplysninger du oppgir i forbindelse med Tjenesten, er korrekte og oppdaterte.
  • Integrera har ikke kontroll over eller ansvar for praksis for personvern på annonsørers og andre tredjeparters nettsteder. Integrera oppfordrer deg derfor til å alltid sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.

  Priser, betaling og oppsigelse

  • Integrera har rett til å heve sine generelle tjenestepriser med 1 måneds varsel. Heving av priser kan ikke gjøres med tilbakevirkende kraft.
  • Prisendring (årlig) iht. konsumprisindeks varsles ikke i forveien.
  • Dersom ikke annet er avtalt fakturerer Integrera kunden forskuddsvis halvårlig, med automatisk fornyelse.
  • Abonnementet kan sies opp med virkning fra gjeldende faktureringsperiode + 1 måned. Oppsigelsen må rettes til support@integrera.no. Det er til enhver tid Kundens ansvar å kunne dokumentere oppsigelsen.

  Angrerett

  • Angrerettloven gjelder ikke for kjøp og avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

  Erstatning

  • Uansett hvilket grunnlag et krav reises på og uavhengig av graden av uaktsomhet, er ikke leverandøren ansvarlig for følgeskader og indirekte tap, inkludert men ikke begrenset til driftstap, tap av fortjeneste, tap av data eller kostnader for re-etablering.
  • Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens tap som følge av at en tredjepart, for eksempel en hacker, får tilgang til Kundens data eller deler av disse, med mindre tredjepartens tilgang er et resultat av Leverandørens grovt uaktsomme eller forsettlige handling eller unnlatelse.
  • Kunden kan ikke under noen omstendigheter kreve erstatning og/eller forholdsmessig avslag fra Leverandøren som til sammen overstiger (i) 50 % av den totale faktiske betalingen som Kunden har foretatt for tjenesten som kravet er basert på, eller (ii) i ved løpende tjenester 50 % av den faktiske betalingen gjort av Kunden i løpet av det siste (inngående) året for tjenesten som kravet er basert på. Dette maksimumet gjelder avtale etter avtale (da betalinger etter annen avtale ikke er inkludert) som totalt akkumulert maksimum for alle forhold som i avtaleperioden kan gi Kunden rett til erstatning og/eller forholdsmessig avslag. Uavhengig av graden av uaktsomhet og uavhengig av om det foreligger brudd på eventuelle garantier fra Leverandørens side.

  Endringer

  • Integrera kan gjøre endringer i disse vilkårene og i Tjenestens innhold og funksjonalitet. Integrera vil varsle om vesentlige endringer.
  • Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter endringene er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringene. Dersom du ikke godtar endringene i vilkårene, har du ikke rett til å fortsette å bruke Tjenesten.

  Tvisteløsning

  • Eventuelle tvister mellom deg og Integrera skal søkes løst i minnelighet mellom partene.
  • Brukervilkårene er underlagt norsk rett, og Oslo tingrett er verneting.